Juridische vermeldingen

Deze website is eigendom van Heilig Bloedprocessie vzw.

Contactgegevens

Adres maatschappelijke zetel: Burg 13, 8000 Brugge
E-mail: info@bloedprocessiebrugge.be
Ondernemingsnummer: 0871.729.991

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de naam van de organisatie, het logo, de teksten, de foto’s e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan de vzw Heilig Bloedprocessie of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

De vzw Heilig Bloedprocessie levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen zich onjuistheden voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal de vzw Heilig Bloedprocessie de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

De vzw Heilig Bloedprocessie kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de website ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de website contacteren via de contact-pagina.

De inhoud van de website (met inbegrip van de links) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. De vzw Heilig Bloedprocessie geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
De vzw Heilig Bloedprocessie kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

De vzw Heilig Bloedprocessie verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Recht op afbeelding

Als figurant of medewerker aan de Heilig Bloedprocessie geeft u uw toestemming om van uw beeltenis foto’s en ander audiovisueel materiaal te maken met interne en externe communicatie over de Heilig Bloedprocessie als doel. U stemt toe dat deze communicatie de publicatie op websites, sociale media, brochures en andere mediakanalen kan omvatten.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze website.

Privacybeleid

De vzw Heilig Bloedprocessie bewaart en verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig onderstaande privacyverklaring. Deze privacyverklaring is onderworpen aan (i) de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en (ii) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van deze gegevens (‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’ of ‘AVG’ of ‘GDPR’). Voor verdere informatie omtrent het privacybeleid kunt u steeds terecht bij de algemeen coördinator van het Processiecomité van de vzw Heilig Bloedprocessie.

Uw persoonsgegevens (familienaam en voornaam, geslacht, geboorteplaats en geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres en desgevallend persoonsgegevens in functie van de vereiste kledij) of bedrijfsgegevens (naam van het bedrijf, naam van de zaakvoerder of van de contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres, BTW-nummer, ondernemingsnummer) worden door het Processiecomité van de vzw Heilig Bloedprocessie, met maatschappelijke zetel gevestigd te Burg 13, 8000 Brugge, uitsluitend gebruikt en verwerkt in toepassing van de bovenvermelde Algemene Verordening Gegevensbescherming om de jaarlijkse Heilig Bloedprocessie te kunnen organiseren en daarbij te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die verbonden zijn aan deze jaarlijkse organisatie.

Uw persoons- of bedrijfsgegevens worden zonder een voorafgaandelijke toestemming en zonder uw uitdrukkelijk akkoord nooit doorgegeven aan derden (natuurlijke personen, rechtspersonen of overheidsinstanties), met uitzondering van de verzekeringsmaatschappij (in functie van de afgesloten polis) of van een financiële instelling (in functie van betalingen) of van eventuele betrokken veiligheidsinstanties (indien er hiervoor een wettelijke verplichting of een organisatorische maatregel is).

Het Processiecomité van de vzw Heilig Bloedprocessie heeft de nodige organisatorische en technische maatregelen getroffen om uw persoons- of bedrijfsgegevens op een veilige en adequate manier te bewaren en te verwerken. Deze gegevens worden op het secretariaat van de vereniging op het adres van de hierboven vermelde maatschappelijke zetel bewaard.

Uw persoons- of bedrijfsgegevens worden bewaard voor de duur van uw betrokkenheid als deelnemer-figurant, als begeleider van dieren, als groepsverantwoordelijke, als processiecommissaris, als medewerker met eender welk ander engagement, of indien u enkel eenmalig bij de organisatie van de Heilig Bloedprocessie bent betrokken voor de duur van deze eenmalige betrokkenheid, om te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen en/of reglementaire bepalingen verbonden aan de jaarlijkse organisatie van de Heilig Bloedprocessie.

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt in het kader van deze privacyverklaring of die u op een andere manier meedeelt in het kader van uw betrokkenheid bij de organisatie van de Heilig Bloedprocessie op vraag van en in samenwerking met het Processiecomité van de vzw Heilig Bloedprocessie correct, accuraat en volledig zijn.

U hebt te allen tijde het recht op inzage van uw persoons- of bedrijfsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn. Verder hebt u het recht om uw gegevens te laten wissen, de verdere verwerking ervan te beperken of te vragen om uw gegevens over te dragen naar een andere partij. U kan daartoe contact opnemen met de algemeen coördinator van het Processiecomité van de vzw Heilig Bloedprocessie via info@bloedprocessiebrugge.be.

U heeft het recht om een kopie van uw persoons- of bedrijfsgegevens te bekomen.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, p/a Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel of via commission@privacycommission.be, indien u meent dat uw persoonsgegevens niet volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden verwerkt.

Inzet vrijwilligers

De vzw Heilig Bloedprocessie zet vrijwilligers in als figurant en als medewerker om de realisatie van de Heilig Bloedprocessie mogelijk te maken. De organisatie schakelt de vrijwilliger occasioneel in voor hulp bij de organisatie van de Heilig Bloedprocessie, op vooraf afgesproken data en voor vooraf afgesproken taken.

Vergoeding

De overeenkomst tussen de vrijwilliger en de organisatie wordt op vrijwillige basis gesloten. Voor de prestaties is geen enkele vergoeding verschuldigd is. Er wordt wel een forfaitaire kostenvergoeding toegekend voor wie meer dan het equivalent van twee volle dagen meehelpt, dit vanaf de derde dag.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

De vrijwilliger kan slechts aansprakelijk worden gesteld in geval van opzet, zware fout of vaak voorkomende lichte fout na herhaaldelijke waarschuwingen. De vrijwilliger handelt steeds te goeder trouw. De vrijwilliger verbindt er zich toe elk ongeval zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 24 uur te melden aan de verantwoordelijke van de organisatie.

De vrijwilliger hanteert de discretieplicht.

Veiligheid en verzekering

De Welzijnswet van 4 augustus 1996, betreffende het welzijn van de werknemers bij uitvoering van hun werk, is ook van toepassing op vrijwilligers (verrichten van arbeid onder het gezag van een andere persoon). Om de veiligheid op de werkvloer te garanderen moet de vrijwilliger zich dan ook ten minste houden aan de reglementering opgenomen in deze Welzijnswet en de uitvoeringsbesluiten opgenomen in de codex over het welzijn op het werk. Indien opgelegd door de organisatie dient hij/zij zich te schikken naar de speciale veiligheidsmaatregelen.In het kader van de uitvoering van de vrijwilligersprestaties is de vrijwilliger verzekerd door de polis Burgerlijke Aansprakelijkheid (polisnummer 730314962 AXA Belgium) van de organisatie (met inbegrip van lichamelijke schade aan vrijwilligers).

Het gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.